Home

CV

ICT recht

Intellectueel eigendom

Aanbestedingsrecht

Contracten

Publicaties

Duurzaamheid

Tarieven

Workshops

contact

Hans van der Perk
 
PARICKADVIES
 
Vaassen
06-20406341
 
Aanbeste-
dingsrecht
 
Europa heeft het zo gewild. De markten moesten open. Een vrij verkeer van personen en goederen is niet denkbaar als nationale belangen de overhand blijven houden. De oprichtingsakte van Europa was al volledig doortrokken van dit beginsel. Later is er een concrete uitwerking gekomen door, kort gezegd, overheden te verplichten grotere aanschaffingen Europees aan te besteden.
 
Zo oud als deze beginselen en richtlijnen zijn, zo oud is ook de wens van zowel bedrijfsleven als overheden om zich aan de werking ervan te onttrekken. Overheden weten op voorhand met welke leveranciers ze zaken willen doen, daar hebben ze geen aanbesteding voor nodig. Het bedrijfsleven heeft goed opgeleide en ervaren account managers, die zeer wel in staat zijn om de betreffende overheden zodanig te benaderen dat hun product of dienst onder de aandacht komt. Zo beschouwd zijn de aanbestedingsregels bepaald overbodig. Maar goed, ze zijn er wel, ze zijn bindend en ze leveren kansen maar ook veel gedoe op.
 
 
Afgewezen worden op onheuse gronden is niet fijn. Een leverancier opgedrongen krijgen die je niet wilt ook niet. Tussen die uitersten spelen de meeste conflicten zich af.
 
Kansen zijn er niet alleen in een procedure voor de rechter (denk overigens aan korte termijnen, Alcatel,). Het kan heel nuttig zijn om een selectiedocument eens te laten doorlezen voordat het wordt gepubliceerd. Aan de andere kant is het niet zo gek om eens goed het bestek te proeven. Wat staat er nu eigenlijk? Zijn die eisen en wensen wel duidelijk redelijk? (Succhi di Frutta) Kan ik leven met de selectie/gunningscriteria en de beoordelingssytematiek? Tijdig reageren is een must sinds het Grossmann arrest.
 
Het aanbestedingsrecht is iets dat je doorleefd moet hebben. Je moet ervaren hebben wat het is om een bestek door te nemen. Je moet min of meer aanvoelen wat er wordt gevraagd en met name waarom. Zet dat af tegen wetgeving en jurisprudentie en dan kom je tot een afgewogen advies of een doorwrocht processtuk.